Kraina OZA

Fundacja Toto Animo jest wspierana i ściśle współpracuje z Fundacją Kraina OZA.

 

Fundacja Kraina OZA została ustanowiona przez Bożenę Okuń, Magdalenę Rapińczuk i Annę Zwierzchowską.

Skład Zarządu: Aleksandra Auguścik, Bożena Okuń, Magdalena Rapińczuk, Anna Zwierzchowska.

Kontakt przez Fundację Toto Animo

 

NIP 5342493422

REGON 14676772500000

KRS 0000465375

Nr rachunku bankowego w Volkswagen Bank: 04 2130 0004 2001 0754 9413 0001

 

Celami Fundacji Kraina OZA są:

1. Finansowanie i realizowanie działań w na rzecz osób ze spektrum autyzmu, ich rodzin

i otoczenia.

2. Finansowanie i realizowanie działań społecznie użytecznych z zakresu opieki i

pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu, ekologii, edukacji, wychowania,

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, integracji, budowania społeczeństwa

obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczności lokalnych.

3. Promowanie filantropii, sponsoringu i innych form wspierania działań na rzecz

społeczeństwa i osób potrzebujących przez biznes i osoby prywatne.

 

Fundacja Kraina OZA realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku

publicznego poprzez następujące działania:

1. Tworzenie projektów dotyczących celów statutowych;

2. Finansowanie projektów i przedsięwzięć innych organizacji zbieżnych z celami

statutowymi Fundacji;

3. Organizowanie imprez, konferencji, seminariów, wystaw, kampanii społecznych, akcji

reklamowych i koncertów;

4. Tworzenie funduszy lokalnych;

5. Regranting;

6. Działania promocyjne i kampanie informacyjne dotyczące osób w trudnej sytuacji

życiowej;

7. Działania promocyjne i kampanie informacyjne dotyczące filantropii;

8. Promocję i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego;

9. Organizowanie i prowadzenie centrów kulturalnych, klubów, zakładów aktywizacji

zawodowej, klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów

terapii zajęciowej i innych placówek;

10. Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów i coachingu;

11. Działalność wydawniczą i poligraficzną;

12. Tworzenie Funduszy i Programów Stypendialnych, dotacji celowych;

13. Wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu;

14. Działalność naukową i oświatową;

15. Działalność dobroczynną;

16. Organizowanie imprez sportowych i wypoczynkowych;

17. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i zagrożonych

wykluczeniem społecznym;

18. Współpracę przy tworzeniu oraz organizacji spółdzielni socjalnych.