Sprawozdanie 2013

Jest to wstępna prezentacja sprawozdania finansowego za 2013 rok (liczby są właściwe, ale wersja podpisana przez zarząd jeszcze nie została zeskanowana). Sprawozdanie merytoryczne jest w trakcie przygotowania.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

 

Fundacja Toto Animo

ul. Wiejska 5

05-802 Pruszków

NIP: 522 279 70 88
 

 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
  9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
 2. Wpisana 10.01.2006 r.
  do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
  i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  pod numerem KRS 0000248799
  numer identyfikacyjny w systemie REGON 140411536

 

Członkowie Zarządu:
Magdalena Rapińczuk  - Prezes Zarządu
Błażej Piasek – Członek Zarządu
Bożena Okuń– Członek Zarządu
Monika Cycling – Członek Zarządu
Jolanta Kucińska – Członek Zarządu
Irena Cieślak – Członek Zarządu

 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia).

 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy lub dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

 

Zgodnie z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkową w jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

 

a)      środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (stawki przewidziane w wykazie rozcznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);

b)      udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

c)      inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, w zależności od tego, która jest niższa;

d)     rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny ich nabycia;

e)      należności udzielone i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;

f)       zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;

g)      rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

h)      kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

1.                          Jednostka do dnia 31.12.2013 r. nie miała środków trwałych.

2.                          Jednostka posiada domenę internetową z możliwością używania do 2015 roku. Poza tym do dnia 31.12.2013 r. nie miała wartości materialnych i prawnych.

3.                          Jednostka dysponowała w 2013 roku wyłącznie środkami obrotowymi

4.                          Jednostka nie miała na dzień 31.12.2013 należności ani zobowiązań.

5.                          Utworzony przez Fundatorów początkowy fundusz statututowy w wysokości 1500,00 złotych (słownie jeden tysiąc pięćset złotych), który nie jest ujęty w rachunku wyników, pozostał nienaruszony. 

6.                          Koszty wynikające z bezpośredniej działalności statutowej wyniosły 73 686,81 złotych, a ściśle z nią związanych kosztów administracyjnych 1 743,54 złotych co stanowi 2% wszystkich wydatków.

7.                          Wynik finansowy jednostki jest dodatni i wynosi 954,48 złotych.