Sprawozdanie za 2006 rok

Działalność Fundacji w 2006 roku o skutkach finansowych:

 

1.      W marcu została zorganizowany wyjazd dziecka autystycznego na terapię z delfinami w Państwowym Oceanarium Ukrainy. Członkowie Fundacji pomogli zorganizować zaproszenie od lekarza specjalisty zajmującego się delfinoterapią, przygotować dokumentację w języku rosyjskim, zarezerwować przejazd i zakwaterowanie, a także uzyskać większość część środków na pokrycie kosztów wyjazdu i terapii.

 

2.      W grudniu Fundacja zaoferowała pomoc Radzie Rodziców ZSS nr 93 w Warszawie przy ul. Tarchomińskiej przy zorganizowaniu szkolenia „Seksualność osób autystycznych” dla rodziców. Pomoc polegała na obsłudze technicznej i zorganizowaniu poczęstunku. Na ten cel zostały zakupione przez Fundację artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe.

 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychodzy Fundacji pochodziły wyłącznie z wpłat fundatorów.

Koszty poniesione przez Fundację w 2006 roku:

na realizację celów statutowych  3 395,38

na administrację (prowizje bankowe i materiały biurowe) 182,20

 

Fundacja nie zatrudniała w 2006 roku pracowników na umowy stałe lub umowy zlecenia.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

 

Uzyskane przychody w roku 2006: 3525,61 (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 61/100).

W tym przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych: 0 (zero złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2006: 945,04zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć złotych 04/100)

Wartość aktywów: 1448,07 (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści osiem złotych 07/100) i to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji działań zleconych.

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8 i załącznik CIT-8/0 za rok 2006, a także sprawozdanie finansowe za rok 2006 składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (US Warszawa-Bemowo, Białobrzeska 53A). Brak zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli.