Sprawozdanie za 2007 rok

Działalność Fundacji w 2007 roku o skutkach finansowych:

Brak wydatków na cele statutowe. Prowadzona była głównie działalność informacyjna bez ponoszenia kosztów. Wydatki poniesione na działalność w 2007 roku miały związek wyłącznie z kosztami administracyjnymi.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychodzy Fundacji pochodziły wyłącznie z wpłat fundatorów.

i wyniosły 150

Koszty poniesione przez Fundację w 2007 roku:

na administrację (prowizje bankowe) 331,50

 

Fundacja nie zatrudniała w 2007 roku pracowników na umowy stałe lub umowy zlecenia.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

Uzyskane przychody w roku 2007: 150 (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

W tym przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych: 0 (zero złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2007: 1266,89zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 89/100)

Wartość aktywów: 1269,92 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) i to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji działań zleconych.

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8 i załącznik CIT-8/0 za rok 2007, a także sprawozdanie finansowe za rok 2007 składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (US Warszawa-Bemowo, Białobrzeska 53A). Brak zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli.