Sprawozdanie za 2008 rok

Działalność Fundacji w 2008 roku o skutkach finansowych:

 

1.      BRAK

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychodzy Fndacji pochodziły wyłącznie z wpłat fundatorów i odsetek bankowych.

Koszty poniesione przez Fundację w 2008 roku:

na administrację (prowizje bankowe) 381,20,

Fundacja nie zatrudniała w 2008 roku pracowników na umowy stałe lub umowy zlecenia.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

Uzyskane przychody w roku 2008: 104,14 (słownie: sto cztery złote 14/100).

W tym przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych: 0 (zero złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2008: 909,03zł (słownie: dziewięćset dziewięć złotych 03/100)

Wartość aktywów: 993,06 (słownie: dziewięćset dziewięć trzy złote 06/100) i to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji działań zleconych.

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8 i załącznik CIT-8/0 za rok 2008, a także sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (US Warszawa-Bemowo, Białobrzeska 53A). Brak zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli.