Sprawozdanie za 2009 rok

Działalność Fundacji w 2009 roku o skutkach finansowych:

1.      Rejestracja domeny internetowej w celu utworzenia interaktywnej strony internetowej dla rodziców dzieci z autyzmem z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychodzy Fundacji pochodziły wyłącznie z wpłat fundatorów i odsetek bankowych.

 

Koszty poniesione przez Fundację w 2009 roku:

       Na cele statutowe 101,63

na administrację (prowizje bankowe) 36,00,

Fundacja nie zatrudniała w 2008 roku pracowników na umowy stałe lub umowy zlecenia.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

Uzyskane przychody w roku 2009: 119,09 (słownie: sto dziewiętnaście 09/100).

W tym przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych: 0 (zero złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009: 909,03zł (słownie: dziewięćset dziewięć złotych 03/100)

Wartość aktywów: 971,49 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 49/100) i to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji działań zleconych.

 

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8 i załącznik CIT-8/0 za rok 2009, a także sprawozdanie finansowe za rok 2009 składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (US Warszawa-Bemowo, Białobrzeska 53A). Brak zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli.