Sprawozdanie za 2010 rok

Działalność Fundacji w 2010 roku o skutkach finansowych:

Brak działań w 2010 roku, które by pociągały skutki finansowe.

Fundacja prowadziła działania rzecznice oraz brała udział w organizowaniu grupy wsparcia dla opiekunów osób z autyzmem przy współpracy z ŚOPS w Brwinowie a także identyfikowaniu problemów rodzin osób z autyzmem w powiecie pruszkowskim i gordziskim.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychodzy Fundacji pochodziły wyłącznie z wpłat fundatorów i odsetek bankowych.

Koszty poniesione przez Fundację w 2010 roku:
Na cele statutowe 0,00
na administrację (prowizje bankowe) 36,00

Fundacja nie zatrudniała w 2008 roku pracowników na umowy stałe lub umowy zlecenia.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

Uzyskane przychody w roku 2009: 250,95 (słownie: dwieście pięćdziesiąt 95/100).

W tym przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych: 0 (zero złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010: 1186,44zł (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt sześć złotych 44/100)

Wartość aktywów: 1189,47 (słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć 47/100) i to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji działań zleconych.

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8 i załącznik CIT-8/0 za rok 2010, a także sprawozdanie finansowe za rok 2010 składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (US Warszawa-Bemowo, Białobrzeska 53A). Brak zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli.