Sprawozdanie za 2011 rok

Działalność Fundacji w 2011 roku o skutkach finansowych:

 

W 2011 roku Fundacja zorganizowała akcję letnią dla młodzieży z autyzmem.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychody Fundacji pochodziły z dotacji gmin na realizację zadania publicznego (14800,00 ), wpłat fundatorów (1508,40 ), darowizn od firm (1500,00 ), darowizn od osób prywatnych (600,00 ), wpłat adresatów projektu (1500,00 ) i odsetek bankowych (2,37zł).

 

Koszty poniesione przez Fundację w 2011 roku:
Na cele statutowe 19 223,95
na administrację (prowizje bankowe, wnioski do KRS) 315,00

 

Fundacja nie zatrudniała w 2011 roku pracowników na umowy stałe.

Fundacja zatrudniła na umowy zlecenia czterech wychowawców podczas akcji letniej.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

 

Uzyskane przychody w roku 2011: 19908,40 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiem 40/100).

W tym przychody z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych: 0 (zero złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010: 1561,29zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 29/100)

Wartość aktywów: 1561,29zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 29/100) i to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Żadne podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji działań zleconych.

Fundacja złożyła deklarację roczną CIT-8 i załącznik CIT-8/0 za rok 2011, a także sprawozdanie finansowe za rok 2011 składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej we właściwym urzędzie skarbowym (US Warszawa-Bemowo, Białobrzeska 53A). Brak zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzana kontrola wydatków projektu Zdrowe Wakacje 2011 przez gminy: Milanówek i Brwinów. Sprawozdania pokontrolne nie wykazały żadnych zastrzeżeń.