Sprawozdanie za 2012 rok

Działalność Fundacji w 2012 roku o skutkach finansowych:

 

Niezwykła Zima

13 471,74 zł

Zdrowe Wakacje

39 373,30 zł

Piknik w Patataj

2 771,98 zł

Wyjazd do Białobrzegów

7 936,00 zł

Ku Samodzielności

35 988,55 zł

Szkolenia pracowników

550,00 zł

Warsztaty dla Mam

103,06 zł

Wigilia

432,00 zł

Koszty biurowe ogólne

799,75 zł

Koszty zbiórki publicznej

257,13 zł

RAZEM:

101 683,51 zł

 

 

Niezwykła Zima

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży ze spektrum autyzmem podczas
ferii zimowych 2012 (11 osób)

Zdrowe Wakacje

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży ze spektrum autyzmem podczas
wakacji 2012 (20 osób)

Piknik w Patataj

Piknik dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz krewnych i przyjaciół
w stadninie konnej Patataj (ok. 50 osób)

Wyjazd do Białobrzegów

Tygodniowy wyjazd do Ośrodka Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych
w Białobrzegach grupy nastolatków ze spektrum autyzmu (12 osób) na
całodobowe zajęcia usamodzielniające.
 

Ku Samodzielności

Warsztaty usamodzielniające (weekendowe i wakacyjne) dla dzieci i młodzieży
ze spektrum autyzmu (22 osoby)

Szkolenia pracowników

Szkolenie w Fundacji Synapsis dla członka zarządu Fundacji oraz przedstawiciela jednej ze szkół powiatu pruszkowskiego z zakresu organizowania klasy integracyjnej dla młodzieży z autyzmem.

Warsztaty dla Mam

Warsztaty dla mam naszych podopiecznych z techniki decoupage i origami.

Wigilia

Przejazd na Wigilię w Nadarzynie organizowaną w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Szlakiem Tęczy

Koszty biurowe ogólne

Materiały biurowe, wysyłka do ZUS i US, prowizje bankowe, opłaty sądowe KRS,
utrzymanie strony internetowej.

Koszty zbiórki publicznej

Opłaty skarbowe, puszki, herbaciany poczęstunek dla darczyńców.

 

W 2012 roku Fundacja zorganizowała akcję letnią i zimową dla młodzieży z autyzmem oraz warsztaty dla osób z autyzmem, brała aktywny udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących sytuacji osób z autyzmem, uczestniczyła w wydarzeniach lokalnych powiatu pruszkowskiego i grodziskiego informując o kwestiach dotyczących autyzmu.

 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

Przychody Fundacji pochodziły z dotacji gmin i starostw na realizację zadania publicznego (76638,08 zł), wpłat fundatorów (2200,00 zł), darowizn od firm (500,00 zł), darowizn od osób prywatnych (5450,00 zł), wpłat adresatów projektu (13480,00 zł), zbiórek publicznych (3664,58 zł) i odsetek bankowych (253,16 zł).

 

Koszty poniesione przez Fundację w 2012 roku:

      

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

38 934,58 zł

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

60 701,04 zł

RAZEM KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE

2 047,89 zł

Fundacja nie zatrudniała w 2012 roku pracowników na umowy stałe.

Fundacja zatrudniła na umowy zlecenia i umowy o dzieła czternaście osób - wychowawców i opiekunów podczas akcji letniej, akcji zimowej oraz warsztatów dla osób z autyzmem oraz koordynatora projektów.

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Nie zostały wypłacone, nagrody, premie czy też inne świadczenia.

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

 

Uzyskane przychody w roku 2012: 102 185,82 (słownie: sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 82/100).

W tym przychody z opłat adresatów odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych:
13 480 zł (trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).

Saldo na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012: 2 028,27zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 27/100).

Wartość aktywów: 2063,60zł (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złote 60/100) i są to wyłącznie środki pieniężne.

Wartość zobowiązań: 0 zł (słownie: zero złotych)

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów w spółkach prawach handlowego

Fundacja nie nabywała akcji w spółkach prawach handlowego.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.