Małe domy środowiskowe dla osób z autyzmem

Miejsce

Polska

Termin

16.03.2019

Organizator

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

W sobotę 16 marca 2019 upłynął termin składania uwag do projektu rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Jako rodzice osób z autyzmem dr Katarzyna Roszewska i członek zarządu naszej Fundacji Monika Cycling złożyły uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie śds-ów.

Poniżej wypisane są ważniejsze kwestie zawarte w tych uwagach, streszczone przez Monikę Cycling:

1) Na początku zawarłyśmy wprowadzenie odnoszące się do osób ze sprzężeniami. Wskazałyśmy, że nasze uwagi „w dużej mierze stanowią powtórzenie uwag składanych już we wcześniejszych konsultacjach. Z tej przyczyny zawierają również propozycje zmian w stosunku do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wówczas konsultowane z rodzicami tychże osób i spójne z propozycjami, gdy idzie o potrzebę intensywnego, choć odmiennego, wsparcia z propozycjami dla osób z autyzmem. Mamy oczywiście świadomość, że głos tego środowiska jest zróżnicowany i z pewnością uszanować należy przede wszystkim postulaty zgłaszane bezpośrednio przez osoby bliskie oraz organizacje działające na ich rzecz.”;

2) Odniosłyśmy się do bezsensowności zmian w konsultowanym przez nas projekcie ;

3) Nie zawarłyśmy górnych limitów w domach typu D i E
Faktem jest, że osoby najniżej funkcjonujące nie dają rady w większych placówkach i zarazem placówki nie dają rady zapewnić zindywidualizowanego podejścia Znamy ryzyka związane z bardzo wysokimi obecnie progami górnymi i zarzuty, że ich krytyka wywodzi się głównie ze strony providerów usług, ale staramy się też myśleć pozytywnie, że to brak systemowych rozwiązań, brak możliwości tworzenia kameralnych placówek (poniżej 15 os.), brak przychylności samorządów dla mniejszych placówek, brak właściwego finansowania są głównymi przyczynami wielu negatywnych (często uogólnianych) ocen w stosunku do średnich placówek. Naszą intencją było wyjście naprzeciw różnym postulatom.
Dolne limity uczestników to 5 osób w domu typu D i odpowiednio 7 osób w domu typu E

4) Odwołałyśmy się dosłownie do nazwy i pojęć z kwestionariusza kwalifikacyjnego Porozumienia Autyzm - Polska uzgodnionego w szerszym gronie obejmującego również inne niepełnosprawności, niż autyzm ("Kwestionariusz kwalifikujący osoby niepełnosprawne powyżej 16 rż. do szczególnego specjalistycznego wsparcia”; "osoby wymagające całkowicie indywidualnego bezpośredniego wsparcia" oraz "osoby wymagające częściowo indywidualnego bezpośredniego wsparcia", określanego na podstawie kwestionariusza …). Wiemy jednak, że środowisko osób ze sprzężeniami przymierza się do odrębnego kwestionariusza. Mamy nadzieję, że determinacja środowiska osób z autyzmem będzie postrzegana wyłącznie jako dobry klimat dla budowania jak najlepszego wsparcia dla osób ze sprzężeniami, za co trzymam kciuki.

5) Wykorzystałyśmy propozycję określenia progów kwalifikujących do domów typu D i E wg propozycji, którą otrzymałyśmy od Małgorzaty Rybickiej (poziom funkcjonowania decyduje o skierowaniu do takiej placówki oraz o zakresie wsparcia zespołu wspierająco - aktywizującego (gdy idzie o autystów: 1 etat na 1 uczestnika dla osoby wymagającej całkowitego wsparcia, 1 etat na 2 uczestników wymagających częściowego wsparcia);

6) Zawarłyśmy postanowienia dot. udziału m.in. pracownika placówki, do której ma trafić uczestnik przy ocenie poziomu samodzielności, rozwiązania dot. obowiązku tworzenia placówek w jst, w których jeszcze ich nie ma, odrębnego pokoju wyciszeń, zapewnienia transportu, klauzuli dot. możliwości dofinansowywania placówek przez samorządy ponad dotację;

7) Zebrałyśmy m.in. statystyki nt. osób nisko funkcjonujących z autyzmem i sprzężeniami z SIO, oraz nt. śds-ów ze strony MRPiPS, urealniłyśmy kwotę 700% dotacji w stosunku do uwag składanych w zeszłym roku, załączyłyśmy do uwag wspomniany kwestionariusz kwalifikujący osoby niepełnosprawne powyżej 16 rż. do szczególnego specjalistycznego wsparcia.

Na końcu zawarłyśmy zdanie:

Wyrażamy również przekonanie, że w przyszłości należy budować system finansowania środowiskowych domów samopomocy, w którym podwyższona dotacja powiązana z poziomem wymaganego wsparcia będzie podążała za uczestnikiem bez względu na dom, do którego trafi.

Partnerzy / sponsorzy